Valstybės turto valdymas patikėjimo teise

Valstybės turtą perduotą patikėjimo teise VĮ Turto bankui valdo Nekilnojamojo turto departamento Nekilnojamojo turto valdymo skyrius.

Pagrindiniai Nekilnojamojo turto valdymo skyriaus uždaviniai:

 • valdyti, naudoti Turto bankui įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patikėjimo teise perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą ir juo disponuoti;
 • teikti patikėjimo teise perduoto valdyti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas pagal kartu su panaudos sutartimis su turto valdytojais sudarytas valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugų sutartis;
 • siūlyti parduoti įstatymų nustatyta tvarka valstybės nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtus žemės sklypus ir kitus nekilnojamuosius daiktus pagal Vyriausybės patvirtintą parduodamų valstybės nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Skyrius, įgyvendindamas Skyriui pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • perima valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir su jo valdymu, naudojimu ir disponavimu susijusius dokumentus iš valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, savivaldybių bei kitų juridinių asmenų;
 • atstovauja valstybei valdant ir naudojant perduotą patikėjimo teise valstybės turtą bei atstovauja disponuojant valstybės turtu, kiek tai susiję su šio turto nurašymu, likvidavimu ir pan.;
 • analizuoja valstybės turto valdytojų pateiktus siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo, dalyvauja rengiant parduodamo ir/ar valdomo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo projektus.
 • rengia bei įgyvendina sprendimų projektus dėl materialiojo turto išnuomavimo ir/ar perdavimo naudotis pagal panaudos sutartis, rengia ir administruoja perduoto materialiojo turto nuomos ir/ar panaudos sutartis;
 • rengia bei įgyvendina sprendimų projektus dėl turto administravimo ir priežiūros paslaugų (elektros, šilumos tiekimo, vandens ir nuotekų tvarkymo, komunalinių ir kt.) sutarčių sudarymo, administruoja perduoto turto administravimo paslaugų sutartis;
 • organizuoja ir vykdo atlygintinų turto administravimo paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • dalyvauja rengiant įmonės strateginius planus, sudarant įmonės veiklos planus, planuojant reikalingų piniginių lėšų poreikį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. priimtu nutarimu Nr. 259 (toliau – Nutarimas) (TAR, 2015, Nr. 2015-03963) buvo pakeistos Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634. Nuo šių Taisyklių pakeitimo įsigaliojimo, t.y. nuo 2015 m. kovo 20 d., valstybei perduotino nekilnojamojo turto (įskaitant nekilnojamąjį turtą su jam priskirtinais žemės sklypais) ir akcijų administravimu užsiima centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, t.y. valstybės įmonė Turto bankas.

Nekilnojamojo turto valdymo skyrius, vykdydamas šia funkciją:

 • atstovauja valstybei notarų biuruose, VĮ Registrų centre, Nacionalinėje žemės tarnyboje, archyvuose, bankuose bei kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose, administruojant valstybei perduotą (perduotiną) turtą;
 • rengia bei įgyvendina sprendimų projektus dėl valstybei perduoto (perduotino) perduotino turto perėmimo;
 • gavus pranešimą apie valstybei perduotą (perduotiną) turtą, inicijuoja informacijos apie šį turtą surinkimą bei dalyvauja apžiūrint valstybei perduotą (perduotiną) turtą ir pasirašo Turto apžiūros aktą;
 • inicijuoja kreipimąsi į teismą dėl apskaitytų statinių pripažinimo bešeimininkiu turtu, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto ar kitaip į valstybės pajamas perduoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių perėmimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634, nuostatomis;
 • inicijuoja valstybei perduoto (perduotino) turto vertinimą tais atvejais, kai VĮ Turto bankui nėra pateikti nekilnojamojo turto vertinimo dokumentai ar, Skyriaus nuomone, šiuose dokumentuose nurodyta vertė neatitinka tikrosios perduodamo nekilnojamojo turto vertės;
 • surašius Turto apskaitos ir perdavimo aktą, gavus įsiteisėjusį teismo sprendimą savininko neturinčius (ar kurių savininkas nežinomas) statinius pripažinti bešeimininkiu turtu, gavus palikimo perėjimo valstybei liudijimą arba kitą dokumentą, kurio pagrindu nuosavybės teisė į nekilnojamojo turtą pereina valstybei, kreipiasi į Registrų centrą ir prašo  valstybei perduotą nekilnojamąjį turtą įregistruoti valstybės vardu,  išduoti nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos nuorašą (dublikatą), jeigu tai yra tikslinga, bei išduoti nekilnojamojo turto registravimo Nekilnojamojo turto registre pažymėjimą. Dokumentų kopijas pateikia atitinkamiems struktūriniams padaliniams;
 • tais atvejais, kai valstybei perduotas turtas yra įkeistas ar įregistruotas Hipotekos registre, taip pat jei yra įregistruotas areštas, surašius turto perėmimo dokumentą ir įregistravus turtą valstybės vardu, inicijuoja šio turto realizavimą bei atsiskaitymą su kreditoriais (turto pardavimo kainos derinimas, skolų derinimas, antstolio vykdymo išlaidų analizė, atsiskaitymo su kreditoriais kontrolė ir kt.).

 

Atlygis už administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas

 Laikotarpis,
metai
Atlygio dydis,
  eurai už 1 kv. m per mėnesį*
 Pagrindas
 2015  1,03  2015 m. lapkričio 20 d. finansų ministro įsakymas Nr. 1K-343
 2016  0,91  2016 m. lapkričio 11 d. finansų ministro įsakymas Nr. 1K-394
2017 0,7 2017 m. liepos 20 d. finansų ministro įsakymas Nr. 1K-277

* vadovaujantis 2015 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-217 “Dėl centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomoms veikloms tvarkos aprašo patvirtinimo”  patvirtinto Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomoms veikloms tvarkos aprašo 22 punktu, nustatant atlygį konkrečiai valstybės institucijai ar įstaigai prie nustatyto atlygio dydžio pridedama nusidėvėjimo sąnaudų suma, tenkanti turtui, kurį naudoja valstybės institucija ar įstaiga.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions